กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน : สรุปจำนวนห้องเรียน/นักเรียน
 
ปีการศึกษา :
   ปีการศึกษา 
ระดับชั้น
ห้องเรียน
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวมนักเรียน
  มัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
0
0
       มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
       มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
       มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
0
0
0
0
       มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
       มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
       มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
0
0
0
0
 
โรงเรียน
ห้องเรียน
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวมนักเรียน
Untitled Document

[ กลับหน้าหลัก ]