กลุ่มนโยบายและแผน
เลือกโรงเรียน

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\AppServ\www\plan\total_school_1.php on line 142
โรงเรียน
ปีการศึกษา
ห้องเรียน
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวมนักเรียน
   เตรียมอุดมศึกษา
2548
111     
1,756     
3,162     
4,918     
   เตรียมอุดมศึกษา
2549
106     
1,714     
3,074     
4,788     
   เตรียมอุดมศึกษา
2550
111     
1,657     
2,967     
4,624     
   เตรียมอุดมศึกษา
2551
111     
1,596     
2,946     
4,542     
   เตรียมอุดมศึกษา
2552
111     
1,676     
2,991     
4,667     
   เตรียมอุดมศึกษา
2553
111     
1,740     
3,038     
4,778     
   เตรียมอุดมศึกษา
2554
105     
1,672     
2,880     
4,552     
   เตรียมอุดมศึกษา
2555
105     
1,643     
2,767     
4,410     
   เตรียมอุดมศึกษา
2556
103     
1,585     
2,654     
4,239     
   เตรียมอุดมศึกษา
2557
105     
1,662     
2,711     
4,373     
   เตรียมอุดมศึกษา
2558
105     
1,598     
2,687     
4,285     
   เตรียมอุดมศึกษา
2559
105     
1,643     
2,700     
4,343     
   เตรียมอุดมศึกษา
2560
105     
1,582     
2,763     
4,345     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2548
39     
1,623     
12     
1,635     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2549
35     
1,438     
0     
1,438     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2550
34     
1,375     
0     
1,375     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2551
33     
1,379     
0     
1,379     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2552
33     
1,378     
0     
1,378     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2553
34     
1,397     
0     
1,397     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2554
33     
1,402     
0     
1,402     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2555
35     
1,436     
0     
1,436     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2556
37     
1,333     
0     
1,333     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2557
37     
1,214     
0     
1,214     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2558
37     
1,205     
0     
1,205     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2559
37     
1,091     
0     
1,091     
   ไตรมิตรวิทยาลัย
2560
37     
1,116     
0     
1,116     
   เทพศิรินทร์
2548
72     
3,843     
0     
3,843     
   เทพศิรินทร์
2549
68     
3,569     
0     
3,569     
   เทพศิรินทร์
2550
66     
3,275     
0     
3,275     
   เทพศิรินทร์
2551
66     
3,140     
0     
3,140     
   เทพศิรินทร์
2552
66     
3,138     
0     
3,138     
   เทพศิรินทร์
2553
66     
3,140     
0     
3,140     
   เทพศิรินทร์
2554
66     
3,068     
0     
3,068     
   เทพศิรินทร์
2555
66     
3,003     
0     
3,003     
   เทพศิรินทร์
2556
66     
2,997     
0     
2,997     
   เทพศิรินทร์
2557
66     
3,158     
0     
3,158     
   เทพศิรินทร์
2558
66     
3,127     
0     
3,127     
   เทพศิรินทร์
2559
56     
3,062     
0     
3,062     
   เทพศิรินทร์
2560
66     
3,084     
0     
3,084     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2548
48     
0     
2,316     
2,316     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2549
48     
0     
2,337     
2,337     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2550
48     
0     
2,300     
2,300     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2551
48     
0     
2,339     
2,339     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2552
48     
0     
2,336     
2,336     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2553
48     
0     
2,369     
2,369     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554
48     
0     
2,321     
2,321     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2555
48     
0     
2,233     
2,233     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2556
48     
0     
2,171     
2,171     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557
48     
0     
2,180     
2,180     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558
48     
0     
2,086     
2,086     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559
48     
0     
2,054     
2,054     
   เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560
48     
0     
2,005     
2,005     
   มักกะสันพิทยา
2548
35     
587     
655     
1,242     
   มักกะสันพิทยา
2549
35     
577     
619     
1,196     
   มักกะสันพิทยา
2550
33     
554     
554     
1,108     
   มักกะสันพิทยา
2551
32     
515     
497     
1,012     
   มักกะสันพิทยา
2552
32     
514     
507     
1,021     
   มักกะสันพิทยา
2553
28     
487     
472     
959     
   มักกะสันพิทยา
2554
27     
357     
371     
728     
   มักกะสันพิทยา
2555
24     
311     
332     
643     
   มักกะสันพิทยา
2556
21     
222     
244     
466     
   มักกะสันพิทยา
2557
24     
243     
262     
505     
   มักกะสันพิทยา
2558
23     
283     
228     
511     
   มักกะสันพิทยา
2559
20     
294     
219     
513     
   มักกะสันพิทยา
2560
20     
298     
191     
489     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2548
44     
1,130     
497     
1,627     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2549
45     
1,122     
659     
1,781     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2550
45     
1,110     
710     
1,820     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2551
45     
1,020     
780     
1,800     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2552
45     
1,002     
844     
1,846     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2553
45     
992     
911     
1,903     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2554
46     
923     
915     
1,838     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2555
47     
930     
933     
1,863     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2556
48     
871     
881     
1,752     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2557
48     
806     
835     
1,641     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2558
48     
617     
683     
1,300     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2559
48     
529     
561     
1,090     
   มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2560
48     
521     
495     
1,016     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2548
37     
1,058     
0     
1,058     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2549
32     
1,032     
0     
1,032     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2550
33     
1,086     
0     
1,086     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2551
33     
1,184     
0     
1,184     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2552
33     
1,193     
0     
1,193     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2553
35     
1,108     
0     
1,108     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2554
34     
978     
0     
978     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2555
29     
1,000     
0     
1,000     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2556
29     
895     
0     
895     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2557
29     
788     
0     
788     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2558
26     
665     
0     
665     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2559
19     
565     
0     
565     
   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
2560
21     
580     
0     
580     
   โยธินบูรณะ
2548
84     
2,110     
1,732     
3,842     
   โยธินบูรณะ
2549
85     
1,997     
1,694     
3,691     
   โยธินบูรณะ
2550
88     
1,865     
1,629     
3,494     
   โยธินบูรณะ
2551
88     
1,850     
1,689     
3,539     
   โยธินบูรณะ
2552
88     
1,865     
1,750     
3,615     
   โยธินบูรณะ
2553
89     
1,907     
1,822     
3,729     
   โยธินบูรณะ
2554
86     
1,834     
1,798     
3,632     
   โยธินบูรณะ
2555
87     
1,838     
1,767     
3,605     
   โยธินบูรณะ
2556
89     
1,786     
1,754     
3,540     
   โยธินบูรณะ
2557
89     
1,811     
1,736     
3,547     
   โยธินบูรณะ
2558
90     
1,727     
1,729     
3,456     
   โยธินบูรณะ
2559
90     
1,718     
1,703     
3,421     
   โยธินบูรณะ
2560
92     
1,657     
1,643     
3,300     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2548
48     
1,107     
1,031     
2,138     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2549
48     
1,082     
1,109     
2,191     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2550
48     
1,073     
1,116     
2,189     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2551
48     
1,053     
1,105     
2,158     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2552
48     
1,014     
1,041     
2,055     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2553
51     
980     
1,035     
2,015     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2554
51     
947     
1,004     
1,951     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2555
51     
914     
911     
1,825     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2556
45     
813     
846     
1,659     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2557
45     
779     
846     
1,625     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2558
47     
805     
883     
1,688     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2559
47     
800     
882     
1,682     
   ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
2560
47     
819     
861     
1,680     
   ราชวินิต มัธยม
2548
53     
1,253     
1,012     
2,265     
   ราชวินิต มัธยม
2549
53     
1,222     
1,090     
2,312     
   ราชวินิต มัธยม
2550
54     
1,224     
1,158     
2,382     
   ราชวินิต มัธยม
2551
54     
1,242     
1,215     
2,457     
   ราชวินิต มัธยม
2552
54     
1,250     
1,235     
2,485     
   ราชวินิต มัธยม
2553
54     
1,308     
1,245     
2,553     
   ราชวินิต มัธยม
2554
54     
1,261     
1,175     
2,436     
   ราชวินิต มัธยม
2555
54     
1,247     
1,122     
2,369     
   ราชวินิต มัธยม
2556
54     
1,158     
1,065     
2,223     
   ราชวินิต มัธยม
2557
54     
1,124     
992     
2,116     
   ราชวินิต มัธยม
2558
53     
1,051     
948     
1,999     
   ราชวินิต มัธยม
2559
53     
1,053     
961     
2,014     
   ราชวินิต มัธยม
2560
53     
1,047     
1,015     
2,062     
   วัดน้อยนพคุณ
2548
33     
483     
616     
1,099     
   วัดน้อยนพคุณ
2549
33     
451     
610     
1,061     
   วัดน้อยนพคุณ
2550
33     
445     
593     
1,038     
   วัดน้อยนพคุณ
2551
35     
516     
610     
1,126     
   วัดน้อยนพคุณ
2552
35     
626     
657     
1,283     
   วัดน้อยนพคุณ
2553
39     
597     
638     
1,235     
   วัดน้อยนพคุณ
2554
35     
568     
621     
1,189     
   วัดน้อยนพคุณ
2555
37     
472     
534     
1,006     
   วัดน้อยนพคุณ
2556
34     
407     
479     
886     
   วัดน้อยนพคุณ
2557
34     
365     
421     
786     
   วัดน้อยนพคุณ
2558
25     
296     
347     
643     
   วัดน้อยนพคุณ
2559
25     
319     
370     
689     
   วัดน้อยนพคุณ
2560
27     
322     
379     
701     
   วัดบวรนิเวศ
2548
40     
1,405     
0     
1,405     
   วัดบวรนิเวศ
2549
40     
1,300     
0     
1,300     
   วัดบวรนิเวศ
2550
38     
1,219     
0     
1,219     
   วัดบวรนิเวศ
2551
35     
1,176     
0     
1,176     
   วัดบวรนิเวศ
2552
35     
1,119     
0     
1,119     
   วัดบวรนิเวศ
2553
33     
1,023     
0     
1,023     
   วัดบวรนิเวศ
2554
33     
1,007     
0     
1,007     
   วัดบวรนิเวศ
2555
30     
837     
0     
837     
   วัดบวรนิเวศ
2556
30     
735     
0     
735     
   วัดบวรนิเวศ
2557
29     
589     
0     
589     
   วัดบวรนิเวศ
2558
21     
478     
0     
478     
   วัดบวรนิเวศ
2559
22     
390     
0     
390     
   วัดบวรนิเวศ
2560
20     
304     
0     
304     
   วัดราชาธิวาส
2548
39     
628     
677     
1,305     
   วัดราชาธิวาส
2549
39     
2,454     
0     
2,454     
   วัดราชาธิวาส
2550
40     
670     
837     
1,507     
   วัดราชาธิวาส
2551
45     
737     
946     
1,683     
   วัดราชาธิวาส
2552
45     
759     
963     
1,722     
   วัดราชาธิวาส
2553
45     
752     
987     
1,739     
   วัดราชาธิวาส
2554
49     
747     
922     
1,669     
   วัดราชาธิวาส
2555
44     
567     
769     
1,336     
   วัดราชาธิวาส
2556
41     
543     
716     
1,259     
   วัดราชาธิวาส
2557
42     
575     
677     
1,252     
   วัดราชาธิวาส
2558
42     
636     
645     
1,281     
   วัดราชาธิวาส
2559
42     
650     
608     
1,258     
   วัดราชาธิวาส
2560
42     
617     
568     
1,185     
   วัดราชบพิธ
2548
60     
2,433     
0     
2,433     
   วัดราชบพิธ
2549
60     
2,454     
0     
2,454     
   วัดราชบพิธ
2550
58     
2,358     
0     
2,358     
   วัดราชบพิธ
2551
56     
2,283     
0     
2,283     
   วัดราชบพิธ
2552
56     
2,205     
0     
2,205     
   วัดราชบพิธ
2553
66     
2,075     
0     
2,075     
   วัดราชบพิธ
2554
60     
2,014     
0     
2,014     
   วัดราชบพิธ
2555
54     
1,969     
0     
1,969     
   วัดราชบพิธ
2556
54     
2,004     
0     
2,004     
   วัดราชบพิธ
2557
54     
1,966     
0     
1,966     
   วัดราชบพิธ
2558
78     
1,896     
0     
1,896     
   วัดราชบพิธ
2559
54     
1,763     
0     
1,763     
   วัดราชบพิธ
2560
54     
1,807     
0     
1,807     
   วัดสระเกศ
2548
15     
377     
0     
377     
   วัดสระเกศ
2549
15     
326     
0     
326     
   วัดสระเกศ
2550
15     
337     
0     
337     
   วัดสระเกศ
2551
15     
354     
0     
354     
   วัดสระเกศ
2552
15     
412     
0     
412     
   วัดสระเกศ
2553
17     
415     
0     
415     
   วัดสระเกศ
2554
17     
374     
0     
374     
   วัดสระเกศ
2555
12     
320     
0     
320     
   วัดสระเกศ
2556
15     
276     
0     
276     
   วัดสระเกศ
2557
14     
294     
0     
294     
   วัดสระเกศ
2558
15     
339     
0     
339     
   วัดสระเกศ
2559
14     
295     
0     
295     
   วัดสระเกศ
2560
13     
259     
0     
259     
   วัดสังเวช
2548
35     
383     
797     
1,180     
   วัดสังเวช
2549
28     
343     
736     
1,079     
   วัดสังเวช
2550
29     
326     
638     
964     
   วัดสังเวช
2551
29     
329     
584     
913     
   วัดสังเวช
2552
30     
327     
550     
877     
   วัดสังเวช
2553
29     
250     
451     
701     
   วัดสังเวช
2554
20     
197     
362     
559     
   วัดสังเวช
2555
16     
166     
334     
500     
   วัดสังเวช
2556
15     
143     
263     
406     
   วัดสังเวช
2557
15     
101     
211     
312     
   วัดสังเวช
2558
15     
109     
158     
267     
   วัดสังเวช
2559
15     
99     
132     
231     
   วัดสังเวช
2560
15     
107     
103     
210     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2548
36     
626     
766     
1,392     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2549
36     
669     
741     
1,410     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2550
36     
635     
780     
1,415     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2551
36     
581     
773     
1,354     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2552
36     
544     
733     
1,277     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2553
36     
520     
760     
1,280     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2554
37     
515     
704     
1,219     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2555
39     
509     
615     
1,124     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2556
35     
542     
567     
1,109     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2557
36     
565     
524     
1,089     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2558
38     
513     
461     
974     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2559
38     
367     
320     
687     
   ศีลาจารพิพัฒน์
2560
38     
342     
273     
615     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2548
67     
1,031     
1,878     
2,909     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2549
66     
1,054     
1,838     
2,892     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2550
62     
1,073     
1,809     
2,882     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2551
64     
1,185     
1,868     
3,053     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2552
64     
1,211     
1,874     
3,085     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2553
66     
1,194     
1,935     
3,129     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2554
66     
1,150     
1,925     
3,075     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2555
66     
1,126     
1,958     
3,084     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2556
68     
1,139     
2,006     
3,145     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2557
70     
1,161     
2,050     
3,211     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2558
71     
1,159     
2,073     
3,232     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2559
71     
1,143     
2,013     
3,156     
   ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2560
72     
1,144     
2,011     
3,155     
   สตรีวิทยา
2548
76     
0     
3,588     
3,588     
   สตรีวิทยา
2549
74     
0     
3,625     
3,625     
   สตรีวิทยา
2550
76     
0     
3,547     
3,547     
   สตรีวิทยา
2551
77     
0     
3,605     
3,605     
   สตรีวิทยา
2552
77     
0     
3,611     
3,611     
   สตรีวิทยา
2553
78     
0     
3,577     
3,577     
   สตรีวิทยา
2554
78     
0     
3,417     
3,417     
   สตรีวิทยา
2555
78     
0     
3,369     
3,369     
   สตรีวิทยา
2556
78     
0     
3,357     
3,357     
   สตรีวิทยา
2557
78     
0     
3,217     
3,217     
   สตรีวิทยา
2558
78     
0     
3,056     
3,056     
   สตรีวิทยา
2559
78     
0     
2,988     
2,988     
   สตรีวิทยา
2560
78     
0     
3,006     
3,006     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2548
80     
3,676     
0     
3,676     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2549
78     
3,703     
0     
3,703     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2550
78     
3,826     
0     
3,826     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2551
78     
3,750     
0     
3,750     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2552
78     
3,709     
0     
3,709     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2553
78     
3,700     
0     
3,700     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2554
78     
3,657     
0     
3,657     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2555
78     
3,590     
0     
3,590     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2556
78     
3,555     
0     
3,555     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2557
78     
3,566     
0     
3,566     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2558
78     
3,495     
0     
3,495     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2559
78     
3,443     
0     
3,443     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2560
78     
3,425     
0     
3,425     
   สามเสนวิทยาลัย
2548
74     
1,710     
1,731     
3,441     
   สามเสนวิทยาลัย
2549
75     
1,761     
1,752     
3,513     
   สามเสนวิทยาลัย
2550
85     
1,735     
1,731     
3,466     
   สามเสนวิทยาลัย
2551
75     
1,724     
1,690     
3,414     
   สามเสนวิทยาลัย
2552
75     
1,568     
1,728     
3,296     
   สามเสนวิทยาลัย
2553
74     
1,534     
1,664     
3,198     
   สามเสนวิทยาลัย
2554
81     
1,508     
1,554     
3,062     
   สามเสนวิทยาลัย
2555
80     
1,498     
1,608     
3,106     
   สามเสนวิทยาลัย
2556
79     
1,456     
1,602     
3,058     
   สามเสนวิทยาลัย
2557
79     
1,395     
1,628     
3,023     
   สามเสนวิทยาลัย
2558
81     
1,366     
1,635     
3,001     
   สามเสนวิทยาลัย
2559
81     
1,356     
1,671     
3,027     
   สามเสนวิทยาลัย
2560
81     
1,361     
1,695     
3,056     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2548
54     
0     
2,420     
2,420     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2549
54     
0     
2,350     
2,350     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2550
54     
0     
2,330     
2,330     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2551
54     
0     
2,275     
2,275     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2552
54     
0     
2,339     
2,339     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2553
54     
0     
2,466     
2,466     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2554
54     
0     
2,537     
2,537     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2555
54     
0     
2,559     
2,559     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2556
54     
0     
2,380     
2,380     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2557
53     
0     
2,179     
2,179     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2558
51     
0     
1,860     
1,860     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2559
49     
0     
1,677     
1,677     
   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2560
48     
0     
1,533     
1,533     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2548
34     
562     
522     
1,084     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2549
35     
549     
480     
1,029     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2550
33     
567     
470     
1,037     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2551
32     
564     
440     
1,004     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2552
32     
494     
434     
928     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2553
28     
453     
394     
847     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2554
27     
412     
364     
776     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2555
26     
397     
341     
738     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2556
26     
377     
319     
696     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2557
27     
438     
351     
789     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2558
28     
387     
306     
693     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2559
26     
428     
304     
732     
   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
2560
24     
320     
270     
590     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2548
63     
1,315     
1,554     
2,869     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2549
63     
1,316     
1,478     
2,794     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2550
59     
1,116     
1,370     
2,486     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2551
58     
1,174     
1,286     
2,460     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2552
58     
1,165     
1,290     
2,455     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2553
63     
1,194     
1,189     
2,383     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2554
61     
1,125     
1,131     
2,256     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2555
60     
1,054     
1,141     
2,195     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2556
56     
1,064     
1,113     
2,177     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2557
55     
1,041     
1,026     
2,067     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2558
54     
1,039     
991     
2,030     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2559
56     
1,082     
996     
2,078     
   สันติราษฎร์วิทยาลัย
2560
58     
1,079     
998     
2,077     
   ทวีธาภิเศก
2546
64     
3,137     
0     
3,137     
   ทวีธาภิเศก
2547
66     
3,219     
0     
3,219     
   ทวีธาภิเศก
2548
67     
3,207     
0     
3,207     
   ทวีธาภิเศก
2549
67     
3,165     
0     
3,165     
   ทวีธาภิเศก
2550
66     
3,051     
0     
3,051     
   ทวีธาภิเศก
2551
66     
3,032     
0     
3,032     
   ทวีธาภิเศก
2552
66     
3,093     
0     
3,093     
   ทวีธาภิเศก
2553
66     
3,143     
0     
3,143     
   ทวีธาภิเศก
2554
66     
3,052     
0     
3,052     
   ทวีธาภิเศก
2555
66     
2,915     
0     
2,915     
   ทวีธาภิเศก
2556
66     
2,784     
0     
2,784     
   ทวีธาภิเศก
2557
64     
2,667     
0     
2,667     
   ทวีธาภิเศก
2558
64     
2,655     
0     
2,655     
   ทวีธาภิเศก
2559
60     
2,510     
0     
2,510     
   ทวีธาภิเศก
2560
60     
2,527     
0     
2,527     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2546
53     
1,051     
1,245     
2,296     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2547
54     
1,049     
1,181     
2,230     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2548
58     
1,083     
1,168     
2,251     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2549
58     
1,183     
1,273     
2,456     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2550
60     
1,281     
1,274     
2,555     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2551
60     
1,283     
1,380     
2,663     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2552
60     
1,399     
1,245     
2,644     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2553
60     
1,373     
1,290     
2,663     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2554
60     
1,308     
1,318     
2,626     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2555
62     
1,311     
1,380     
2,691     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2556
64     
1,341     
1,369     
2,710     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2557
65     
1,358     
1,385     
2,743     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2558
66     
1,225     
1,316     
2,541     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2559
66     
1,147     
1,191     
2,338     
   ชิโนรสวิทยาลัย
2560
66     
1,092     
1,137     
2,229     
   ฤทธิณรงค์รอน
2546
36     
742     
670     
1,412     
   ฤทธิณรงค์รอน
2547
37     
738     
635     
1,373     
   ฤทธิณรงค์รอน
2548
36     
678     
622     
1,300     
   ฤทธิณรงค์รอน
2549
36     
687     
668     
1,355     
   ฤทธิณรงค์รอน
2550
36     
662     
652     
1,314     
   ฤทธิณรงค์รอน
2551
33     
660     
580     
1,240     
   ฤทธิณรงค์รอน
2552
32     
656     
630     
1,286     
   ฤทธิณรงค์รอน
2553
32     
632     
625     
1,257     
   ฤทธิณรงค์รอน
2554
31     
574     
609     
1,183     
   ฤทธิณรงค์รอน
2555
28     
484     
485     
969     
   ฤทธิณรงค์รอน
2556
24     
427     
467     
894     
   ฤทธิณรงค์รอน
2557
31     
419     
491     
910     
   ฤทธิณรงค์รอน
2558
31     
380     
486     
866     
   ฤทธิณรงค์รอน
2559
27     
403     
485     
888     
   ฤทธิณรงค์รอน
2560
28     
372     
398     
770     
   สวนอนันต์
2546
32     
619     
535     
1,154     
   สวนอนันต์
2547
33     
572     
458     
1,030     
   สวนอนันต์
2548
33     
598     
532     
1,130     
   สวนอนันต์
2549
33     
611     
553     
1,164     
   สวนอนันต์
2550
33     
552     
553     
1,105     
   สวนอนันต์
2551
33     
553     
493     
1,046     
   สวนอนันต์
2552
33     
524     
482     
1,006     
   สวนอนันต์
2553
27     
438     
397     
835     
   สวนอนันต์
2554
23     
349     
365     
714     
   สวนอนันต์
2555
22     
317     
322     
639     
   สวนอนันต์
2556
23     
240     
271     
511     
   สวนอนันต์
2557
22     
215     
244     
459     
   สวนอนันต์
2558
21     
161     
218     
379     
   สวนอนันต์
2559
21     
164     
185     
349     
   สวนอนันต์
2560
16     
145     
153     
298     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2546
27     
338     
316     
654     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2547
27     
353     
359     
712     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2548
24     
333     
341     
674     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2549
24     
350     
352     
702     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2550
23     
410     
377     
787     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2551
24     
405     
344     
749     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2552
25     
495     
313     
808     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2553
25     
453     
331     
784     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2554
25     
383     
363     
746     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2555
25     
270     
313     
583     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2556
18     
195     
260     
455     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2557
18     
278     
275     
553     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2558
18     
254     
263     
517     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2559
18     
288     
282     
570     
   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2560
18     
309     
293     
602     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2546
48     
930     
1,112     
2,042     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2547
50     
952     
1,108     
2,060     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2548
57     
986     
1,182     
2,168     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2549
54     
974     
1,224     
2,198     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2550
54     
980     
1,219     
2,199     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2551
54     
1,014     
1,263     
2,277     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2552
54     
1,024     
1,258     
2,282     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2553
54     
1,026     
1,226     
2,252     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2554
49     
952     
1,124     
2,076     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2555
54     
915     
1,029     
1,944     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2556
50     
888     
973     
1,861     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2557
50     
942     
979     
1,921     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2558
49     
789     
835     
1,624     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2559
49     
776     
802     
1,578     
   สุวรรณารามวิทยาคม
2560
48     
855     
810     
1,665     
   วัดบวรมงคล
2546
31     
550     
514     
1,064     
   วัดบวรมงคล
2547
34     
628     
527     
1,155     
   วัดบวรมงคล
2548
33     
587     
471     
1,058     
   วัดบวรมงคล
2549
33     
569     
448     
1,017     
   วัดบวรมงคล
2550
31     
523     
438     
961     
   วัดบวรมงคล
2551
30     
546     
420     
966     
   วัดบวรมงคล
2552
30     
642     
446     
1,088     
   วัดบวรมงคล
2553
31     
543     
435     
978     
   วัดบวรมงคล
2554
25     
460     
411     
871     
   วัดบวรมงคล
2555
24     
422     
366     
788     
   วัดบวรมงคล
2556
24     
386     
331     
717     
   วัดบวรมงคล
2557
24     
373     
353     
726     
   วัดบวรมงคล
2558
24     
329     
298     
627     
   วัดบวรมงคล
2559
24     
342     
290     
632     
   วัดบวรมงคล
2560
24     
314     
272     
586     
   สตรีวัดระฆัง
2546
48     
0     
2,227     
2,227     
   สตรีวัดระฆัง
2547
48     
0     
2,201     
2,201     
   สตรีวัดระฆัง
2548
49     
0     
2,291     
2,291     
   สตรีวัดระฆัง
2549
49     
0     
2,305     
2,305     
   สตรีวัดระฆัง
2550
48     
0     
2,330     
2,330     
   สตรีวัดระฆัง
2551
48     
0     
2,324     
2,324     
   สตรีวัดระฆัง
2552
48     
0     
2,295     
2,295     
   สตรีวัดระฆัง
2553
48     
0     
2,251     
2,251     
   สตรีวัดระฆัง
2554
49     
0     
2,164     
2,164     
   สตรีวัดระฆัง
2555
48     
0     
2,091     
2,091     
   สตรีวัดระฆัง
2556
48     
0     
1,995     
1,995     
   สตรีวัดระฆัง
2557
48     
0     
1,945     
1,945     
   สตรีวัดระฆัง
2558
48     
0     
1,887     
1,887     
   สตรีวัดระฆัง
2559
48     
0     
1,793     
1,793     
   สตรีวัดระฆัง
2560
48     
0     
1,817     
1,817     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2546
54     
957     
990     
1,947     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2547
55     
835     
918     
1,753     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2548
53     
842     
963     
1,805     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2549
53     
820     
1,058     
1,878     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2550
54     
940     
1,003     
1,943     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2551
54     
839     
1,063     
1,902     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2552
56     
967     
1,181     
2,148     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2553
52     
994     
1,171     
2,165     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2554
54     
985     
1,127     
2,112     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2555
52     
895     
998     
1,893     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2556
50     
759     
870     
1,629     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2557
50     
768     
816     
1,584     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2558
50     
792     
744     
1,536     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2559
43     
613     
636     
1,249     
   มัธยมวัดดุสิตาราม
2560
40     
548     
596     
1,144     
   วิมุตยารามพิทยากร
2546
42     
854     
935     
1,789     
   วิมุตยารามพิทยากร
2547
43     
807     
885     
1,692     
   วิมุตยารามพิทยากร
2548
41     
827     
893     
1,720     
   วิมุตยารามพิทยากร
2549
41     
788     
797     
1,585     
   วิมุตยารามพิทยากร
2550
40     
823     
820     
1,643     
   วิมุตยารามพิทยากร
2551
39     
665     
730     
1,395     
   วิมุตยารามพิทยากร
2552
36     
698     
607     
1,305     
   วิมุตยารามพิทยากร
2553
36     
650     
556     
1,206     
   วิมุตยารามพิทยากร
2554
33     
531     
446     
977     
   วิมุตยารามพิทยากร
2555
29     
471     
427     
898     
   วิมุตยารามพิทยากร
2556
26     
427     
387     
814     
   วิมุตยารามพิทยากร
2557
26     
396     
352     
748     
   วิมุตยารามพิทยากร
2558
27     
408     
352     
760     
   วิมุตยารามพิทยากร
2559
28     
437     
349     
786     
   วิมุตยารามพิทยากร
2560
25     
288     
234     
522     
   มัธยมวัดนายโรง
2546
20     
278     
305     
583     
   มัธยมวัดนายโรง
2547
24     
329     
346     
675     
   มัธยมวัดนายโรง
2548
26     
412     
408     
820     
   มัธยมวัดนายโรง
2549
31     
509     
461     
970     
   มัธยมวัดนายโรง
2550
36     
577     
564     
1,141     
   มัธยมวัดนายโรง
2551
36     
559     
573     
1,132     
   มัธยมวัดนายโรง
2552
37     
540     
584     
1,124     
   มัธยมวัดนายโรง
2553
37     
540     
575     
1,115     
   มัธยมวัดนายโรง
2554
36     
525     
603     
1,128     
   มัธยมวัดนายโรง
2555
36     
505     
600     
1,105     
   มัธยมวัดนายโรง
2556
36     
499     
618     
1,117     
   มัธยมวัดนายโรง
2557
36     
515     
596     
1,111     
   มัธยมวัดนายโรง
2558
36     
530     
596     
1,126     
   มัธยมวัดนายโรง
2559
36     
558     
566     
1,124     
   มัธยมวัดนายโรง
2560
36     
567     
553     
1,120     
   ศึกษานารี
2546
72     
0     
3,695     
3,695     
   ศึกษานารี
2547
73     
0     
3,682     
3,682     
   ศึกษานารี
2548
72     
0     
3,790     
3,790     
   ศึกษานารี
2549
72     
0     
3,725     
3,725     
   ศึกษานารี
2550
72     
0     
3,736     
3,736     
   ศึกษานารี
2551
72     
0     
3,655     
3,655     
   ศึกษานารี
2552
72     
0     
3,579     
3,579     
   ศึกษานารี
2553
72     
0     
3,595     
3,595     
   ศึกษานารี
2554
72     
0     
3,486     
3,486     
   ศึกษานารี
2555
72     
0     
3,430     
3,430     
   ศึกษานารี
2556
73     
0     
3,407     
3,407     
   ศึกษานารี
2557
72     
0     
3,416     
3,416     
   ศึกษานารี
2558
73     
0     
3,324     
3,324     
   ศึกษานารี
2559
73     
0     
3,248     
3,248     
   ศึกษานารี
2560
73     
0     
3,199     
3,199     
   วัดราชโอรส
2546
52     
1,269     
943     
2,212     
   วัดราชโอรส
2547
53     
1,268     
966     
2,234     
   วัดราชโอรส
2548
57     
1,337     
1,028     
2,365     
   วัดราชโอรส
2549
57     
1,413     
1,089     
2,502     
   วัดราชโอรส
2550
54     
1,434     
1,117     
2,551     
   วัดราชโอรส
2551
55     
1,428     
1,192     
2,620     
   วัดราชโอรส
2552
57     
1,430     
1,209     
2,639     
   วัดราชโอรส
2553
59     
1,464     
1,258     
2,722     
   วัดราชโอรส
2554
59     
1,455     
1,256     
2,711     
   วัดราชโอรส
2555
58     
1,460     
1,266     
2,726     
   วัดราชโอรส
2556
59     
1,441     
1,274     
2,715     
   วัดราชโอรส
2557
61     
1,441     
1,276     
2,717     
   วัดราชโอรส
2558
60     
1,345     
1,288     
2,633     
   วัดราชโอรส
2559
42     
650     
608     
1,258     
   วัดราชโอรส
2560
57     
1,294     
1,296     
2,590     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2546
41     
986     
845     
1,831     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2547
41     
946     
771     
1,717     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2548
42     
893     
740     
1,633     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2549
42     
934     
751     
1,685     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2550
39     
860     
730     
1,590     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2551
39     
832     
707     
1,539     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2552
42     
904     
775     
1,679     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2553
42     
794     
727     
1,521     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2554
36     
769     
742     
1,511     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2555
37     
654     
665     
1,319     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2556
31     
528     
556     
1,084     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2557
31     
537     
551     
1,088     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2558
30     
560     
507     
1,067     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2559
30     
395     
384     
779     
   ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2560
31     
325     
325     
650     
   วัดอินทาราม
2546
42     
912     
865     
1,777     
   วัดอินทาราม
2547
40     
866     
797     
1,663     
   วัดอินทาราม
2548
37     
826     
767     
1,593     
   วัดอินทาราม
2549
37     
825     
752     
1,577     
   วัดอินทาราม
2550
37     
844     
792     
1,636     
   วัดอินทาราม
2551
42     
879     
837     
1,716     
   วัดอินทาราม
2552
38     
887     
895     
1,782     
   วัดอินทาราม
2553
38     
860     
881     
1,741     
   วัดอินทาราม
2554
37     
827     
791     
1,618     
   วัดอินทาราม
2555
38     
808     
739     
1,547     
   วัดอินทาราม
2556
39     
816     
686     
1,502     
   วัดอินทาราม
2557
39     
820     
686     
1,506     
   วัดอินทาราม
2558
40     
876     
687     
1,563     
   วัดอินทาราม
2559
40     
863     
706     
1,569     
   วัดอินทาราม
2560
46     
811     
745     
1,556     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2546
30     
545     
565     
1,110     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2547
33     
603     
608     
1,211     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2548
36     
608     
679     
1,287     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2549
36     
531     
634     
1,165     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2550
36     
533     
634     
1,167     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2551
36     
516     
610     
1,126     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2552
32     
661     
511     
1,172     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2553
31     
607     
537     
1,144     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2554
31     
585     
532     
1,117     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2555
30     
453     
416     
869     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2556
20     
288     
311     
599     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2557
20     
291     
303     
594     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2558
20     
265     
278     
543     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2559
20     
275     
263     
538     
   มัธยมวัดดาวคนอง
2560
18     
253     
256     
509     
   โพธิสารพิทยากร
2546
59     
1,380     
1,144     
2,524     
   โพธิสารพิทยากร
2547
62     
1,314     
1,182     
2,496     
   โพธิสารพิทยากร
2548
60     
1,281     
1,222     
2,503     
   โพธิสารพิทยากร
2549
60     
1,255     
1,253     
2,508     
   โพธิสารพิทยากร
2550
63     
1,227     
1,262     
2,489     
   โพธิสารพิทยากร
2551
62     
1,219     
1,214     
2,433     
   โพธิสารพิทยากร
2552
61     
1,190     
1,206     
2,396     
   โพธิสารพิทยากร
2553
60     
1,210     
1,252     
2,462     
   โพธิสารพิทยากร
2554
60     
1,165     
1,299     
2,464     
   โพธิสารพิทยากร
2555
60     
1,172     
1,338     
2,510     
   โพธิสารพิทยากร
2556
60     
1,148     
1,311     
2,459     
   โพธิสารพิทยากร
2557
60     
1,173     
1,301     
2,474     
   โพธิสารพิทยากร
2558
61     
1,152     
1,339     
2,491     
   โพธิสารพิทยากร
2559
61     
1,149     
1,404     
2,553     
   โพธิสารพิทยากร
2560
65     
1,222     
1,472     
2,694     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2546
52     
1,052     
1,481     
2,533     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2547
53     
1,024     
1,403     
2,427     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2548
49     
1,059     
1,419     
2,478     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2549
49     
1,026     
1,355     
2,381     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2550
51     
938     
1,306     
2,244     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2551
52     
893     
1,402     
2,295     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2552
54     
1,010     
1,439     
2,449     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2553
64     
1,109     
1,629     
2,738     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2554
73     
1,067     
1,772     
2,839     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2555
72     
1,158     
1,892     
3,050     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2556
71     
1,117     
1,931     
3,048     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2557
71     
1,142     
1,864     
3,006     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2558
70     
1,073     
1,845     
2,918     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2559
70     
1,070     
1,838     
2,908     
   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2560
71     
1,075     
1,862     
2,937     
   มหรรณพาราม
2546
35     
652     
691     
1,343     
   มหรรณพาราม
2547
34     
639     
670     
1,309     
   มหรรณพาราม
2548
32     
590     
641     
1,231     
   มหรรณพาราม
2549
32     
622     
684     
1,306     
   มหรรณพาราม
2550
33     
609     
685     
1,294     
   มหรรณพาราม
2551
33     
616     
667     
1,283     
   มหรรณพาราม
2552
33     
607     
652     
1,259     
   มหรรณพาราม
2553
34     
622     
662     
1,284     
   มหรรณพาราม
2554
35     
599     
656     
1,255     
   มหรรณพาราม
2555
36     
597     
633     
1,230     
   มหรรณพาราม
2556
35     
577     
617     
1,194     
   มหรรณพาราม
2557
35     
619     
594     
1,213     
   มหรรณพาราม
2558
36     
623     
596     
1,219     
   มหรรณพาราม
2559
36     
627     
564     
1,191     
   มหรรณพาราม
2560
36     
607     
549     
1,156     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2546
24     
466     
461     
927     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2547
24     
507     
463     
970     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2548
26     
562     
463     
1,025     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2549
26     
535     
474     
1,009     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2550
30     
748     
684     
1,432     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2551
31     
754     
705     
1,459     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2552
34     
858     
770     
1,628     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2553
36     
878     
812     
1,690     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2554
37     
836     
808     
1,644     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2555
37     
802     
853     
1,655     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2556
39     
770     
923     
1,693     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2557
42     
814     
930     
1,744     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2558
43     
829     
968     
1,797     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2559
53     
856     
947     
1,803     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2560
54     
915     
983     
1,898     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2546
21     
413     
357     
770     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2547
23     
406     
358     
764     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2548
24     
424     
374     
798     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2549
24     
371     
376     
747     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2550
21     
383     
411     
794     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2551
21     
414     
468     
882     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2552
27     
456     
553     
1,009     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2553
30     
523     
619     
1,142     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2554
31     
563     
641     
1,204     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2555
31     
537     
553     
1,090     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2556
30     
495     
490     
985     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2557
28     
479     
472     
951     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2558
27     
488     
446     
934     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2559
27     
456     
421     
877     
   ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2560
29     
439     
384     
823     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2546
23     
338     
304     
642     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2547
22     
324     
276     
600     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2548
21     
345     
259     
604     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2549
21     
329     
273     
602     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2550
21     
363     
291     
654     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2551
20     
414     
338     
752     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2552
22     
471     
354     
825     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2553
24     
463     
379     
842     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2554
22     
376     
324     
700     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2555
23     
370     
348     
718     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2556
22     
382     
348     
730     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2557
24     
417     
374     
791     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2558
27     
423     
406     
829     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2559
27     
436     
397     
833     
   สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2560
27     
363     
365     
728     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2546
66     
1,369     
1,585     
2,954     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2547
65     
1,383     
1,553     
2,936     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2548
70     
1,388     
1,606     
2,994     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2549
70     
1,537     
1,759     
3,296     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2550
73     
1,543     
1,819     
3,362     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2551
73     
1,561     
1,821     
3,382     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2552
71     
1,468     
1,813     
3,281     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2553
68     
1,406     
1,760     
3,166     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2554
66     
1,302     
1,755     
3,057     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2555
68     
1,308     
1,880     
3,188     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2556
70     
1,272     
1,917     
3,189     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2557
72     
1,381     
1,969     
3,350     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2558
72     
1,398     
1,951     
3,349     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2559
72     
1,415     
1,903     
3,318     
   รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
2560
72     
1,452     
1,895     
3,347     
   มัธยมวัดสิงห์
2546
72     
1,698     
1,631     
3,329     
   มัธยมวัดสิงห์
2547
72     
1,664     
1,643     
3,307     
   มัธยมวัดสิงห์
2548
72     
1,205     
1,984     
3,189     
   มัธยมวัดสิงห์
2549
72     
1,544     
1,510     
3,054     
   มัธยมวัดสิงห์
2550
73     
1,496     
1,479     
2,975     
   มัธยมวัดสิงห์
2551
75     
1,535     
1,577     
3,112     
   มัธยมวัดสิงห์
2552
77     
1,690     
1,718     
3,408     
   มัธยมวัดสิงห์
2553
78     
1,791     
1,819     
3,610     
   มัธยมวัดสิงห์
2554
76     
1,597     
1,797     
3,394     
   มัธยมวัดสิงห์
2555
74     
1,522     
1,826     
3,348     
   มัธยมวัดสิงห์
2556
72     
1,408     
1,754     
3,162     
   มัธยมวัดสิงห์
2557
73     
1,417     
1,762     
3,179     
   มัธยมวัดสิงห์
2558
73     
1,381     
1,733     
3,114     
   มัธยมวัดสิงห์
2559
75     
1,404     
1,753     
3,157     
   มัธยมวัดสิงห์
2560
75     
1,439     
1,773     
3,212     
   ศึกษานารีวิทยา
2546
64     
1,331     
1,798     
3,129     
   ศึกษานารีวิทยา
2547
65     
1,367     
1,794     
3,161     
   ศึกษานารีวิทยา
2548
62     
1,303     
1,737     
3,040     
   ศึกษานารีวิทยา
2549
62     
1,230     
1,653     
2,883     
   ศึกษานารีวิทยา
2550
60     
1,236     
1,636     
2,872     
   ศึกษานารีวิทยา
2551
60     
1,253     
1,665     
2,918     
   ศึกษานารีวิทยา
2552
60     
1,325     
1,673     
2,998     
   ศึกษานารีวิทยา
2553
60     
1,333     
1,654     
2,987     
   ศึกษานารีวิทยา
2554
63     
1,190     
1,695     
2,885     
   ศึกษานารีวิทยา
2555
61     
1,097     
1,586     
2,683     
   ศึกษานารีวิทยา
2556
69     
1,104     
1,644     
2,748     
   ศึกษานารีวิทยา
2557
67     
1,159     
1,699     
2,858     
   ศึกษานารีวิทยา
2558
67     
1,129     
1,664     
2,793     
   ศึกษานารีวิทยา
2559
67     
1,123     
1,703     
2,826     
   ศึกษานารีวิทยา
2560
73     
1,213     
1,725     
2,938     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2546
27     
531     
417     
948     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2547
27     
509     
431     
940     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2548
26     
451     
386     
837     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2549
26     
394     
308     
702     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2550
26     
497     
406     
903     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2551
27     
521     
411     
932     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2552
27     
559     
407     
966     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2553
27     
527     
409     
936     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2554
27     
541     
461     
1,002     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2555
27     
506     
449     
955     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2556
27     
509     
428     
937     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2557
27     
428     
327     
755     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2558
24     
406     
325     
731     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2559
25     
588     
381     
969     
   ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2560
28     
546     
419     
965     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2546
12     
192     
161     
353     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2547
13     
218     
195     
413     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2548
13     
211     
195     
406     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2549
13     
193     
182     
375     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2550
13     
192     
207     
399     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2551
14     
192     
211     
403     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2552
15     
226     
235     
461     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2553
15     
221     
243     
464     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2554
15     
252     
252     
504     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2555
15     
213     
206     
419     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2556
15     
208     
194     
402     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2557
15     
188     
177     
365     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2558
15     
203     
174     
377     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2559
15     
209     
196     
405     
   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
2560
15     
218     
190     
408     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2552
6     
133     
121     
254     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2553
10     
231     
214     
445     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2554
14     
338     
285     
623     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2555
25     
578     
488     
1,066     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2556
44     
902     
778     
1,680     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2557
50     
1,191     
981     
2,172     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2558
61     
1,345     
1,170     
2,515     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2559
66     
1,404     
1,226     
2,630     
   สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2560
71     
1,454     
1,309     
2,763     
   บางปะกอกวิทยาคม
2546
59     
1,385     
1,530     
2,915     
   บางปะกอกวิทยาคม
2547
58     
1,341     
1,506     
2,847     
   บางปะกอกวิทยาคม
2548
59     
1,356     
1,497     
2,853     
   บางปะกอกวิทยาคม
2549
59     
1,367     
1,557     
2,924     
   บางปะกอกวิทยาคม
2550
60     
1,352     
1,586     
2,938     
   บางปะกอกวิทยาคม
2551
61     
1,341     
1,620     
2,961