กลุ่มนโยบายและแผน
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน : จำนวนครูที่ปฏิบัติงานจริงเทียบกับเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ปีการศึกษา :
   ปีการศึกษา :
โรงเรียน
ปฏิบัติงานจริง
ก.ค.ศ.
ปฏิบัติงานจริงเทียบ ก.ค.ศ.
ขาด/เกิน
ร้อยละ
Untitled Document