กลุ่มนโยบายและแผน
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน : จำนวนครูที่ปฏิบัติงานจริงเทียบกับ จ.18
ปีการศึกษา :
   ปีการศึกษา :
โรงเรียน
ปฏิบัติงานจริง
จ.18
ปฏิบัติงานจริงเทียบ จ.18
ขาด/เกิน
ร้อยละ
Untitled Document