กลุ่มนโยบายและแผน
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน : จำนวนครู
ปีการศึกษา :
   ปีการศึกษา :
โรงเรียน
ตาม จ.18
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ขาด/เกิน
ผู้บริหาร
ผู้สอน
รวม
ผู้บริหาร
ผู้สอน
รวม
คน
ร้อยละ
Untitled Document