กลุ่มนโยบายและแผน
  แสดงจำนวนครูต่อนักเรียน
ปีการศึกษา :
   ปีการศึกษา :
โรงเรียน
จำนวน
นักเรียน
ปฏิบัติงานจริง
จ.18
เกณฑ์ ก.ค.ศ.
ครู
ครู : น.ร.
ครู
ครู : น.ร.
ครู
ครู : น.ร.

หมายเหตุ เนื่องจากต้องการให้เห็นความแตกต่างของจำนวนครูต่อนักเรียนจึงขอใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

Untitled Document