กลุ่มนโยบายและแผน
แสดงจำนวนนักเรียนต่ิอห้อง
 
ปีการศึกษา :
    ปีการศึกษา :
โรงเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
เฉลี่ย

หมายเหตุ เนื่องจากต้องการให้เห็นความแตกต่างของจำนวนนักเรียนต่อห้องจึงขอใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
Untitled Document

[ กลับหน้าหลัก ]