กลุ่มนโยบายและแผน
ขนาดโรงเรียน
 
ปีการศึกษา :
    ปีการศึกษา :
โรงเรียน
ห้องเรียน
นักเรียน
เกณฑ์ 4 ขนาด
เกณฑ์ 7 ขนาด

เกณฑ์ 4 ขนาด
เกณฑ์ 7 ขนาด
ขนาดที่
เกณฑ์นักเรียน
ขนาดที่
เกณฑ์นักเรียน
1
  เล็ก ( น้อยกว่า 500 คน)
1
  น้อยกว่า 120 คน 
2
  กลาง (500-1,499 คน)
2
  120-199 คน
3
  ใหญ่ (1,500-2,499 คน)
3
  200-299 คน
4
  ใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป)
4
  300-499 คน
   
5
  500-1,499 คน
   
6
  1,500-2,499 คน
   
7
  มากกว่า 2,500 คน
Untitled Document

[ กลับหน้าหลัก ]