กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน : ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียน
ผู้บริหาร
   1.  เตรียมอุดมศึกษา
   นายปรเมษฐ์ โมลี
   2.  ไตรมิตรวิทยาลัย
   นายศรายุทธ รัตนปัญญา
   3.  เทพศิรินทร์
   นายอนันต์ ทรัพย์วารี
   4.  เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   นางสาวสุคนธา อรุณภู่
   5.  มักกะสันพิทยา
   นางคนึงนาถ จันทวงษ์
   6.  มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
   นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ
   7.  มัธยมวัดเบญจมบพิตร
   นายมนพมนตรี สกุลศิลป์ศิริ
   8.  โยธินบูรณะ
   นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์
   9.  ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
   นายกิตติศักดิ์ สมพล
   10.  ราชวินิต มัธยม
   นายเทพฤทธิ์ ยอดใส
   11.  วัดน้อยนพคุณ
   นางชเนตตี วัจนะรัตน์
   12.  วัดบวรนิเวศ
   นางเพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
   13.  วัดราชาธิวาส
   นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก
   14.  วัดราชบพิธ
   นายมนัส ปิ่นนิกร
   15.  วัดสระเกศ
   นายทศพล สังข์ทิตนุ
   16.  วัดสังเวช
   นายภิญโญ ภูศรี
   17.  ศีลาจารพิพัฒน์
   นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
   18.  ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
   นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน
   19.  สตรีวิทยา
   นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์
   20.  สวนกุหลาบวิทยาลัย
   นายวิทยา ศรีชมภู
   21.  สามเสนวิทยาลัย
   นายวิโรฒ สำรวล
   22.  สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
   นางสุภาณี ธรรมาธิคม
   23.  โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
   นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ
   24.  สันติราษฎร์วิทยาลัย
   นายอารีย์ วีระเจริญ
   25.  ทวีธาภิเศก
   นายณรงค์ คงสมปราชญ์
   26.  ชิโนรสวิทยาลัย
   นายวิเชียร ชุติมาสกุล
   27.  ฤทธิณรงค์รอน
   นายไสว บรรณาลัย
   28.  สวนอนันต์
   นายวิจิตร สมบัติวงศ์
   29.  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
   นางลัดดา เจียมจูไร
   30.  สุวรรณารามวิทยาคม
   นางสาววิณัฐธพัช โพธิ์เพชร
   31.  วัดบวรมงคล
   นายพงศ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
   32.  สตรีวัดระฆัง
   นางสาวไพวัลย์ เหล็งสุดใจ
   33.  มัธยมวัดดุสิตาราม
   นายนโรดม นรินทร์รัมย์
   34.  วิมุตยารามพิทยากร
   นางพิมลมาศ พัดสมร
   35.  มัธยมวัดนายโรง
   นายสุรพงศ์ งามสม
   36.  ศึกษานารี
   นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
   37.  วัดราชโอรส
   นายบุญชู กล้าแข็ง
   38.  ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
   นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
   39.  วัดอินทาราม
   นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม
   40.  มัธยมวัดดาวคนอง
   นายราเมศ มุสิกานนท์
   41.  โพธิสารพิทยากร
   นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ
   42.  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
   นายไชยา กัญญาพันธุ์
   43.  มหรรณพาราม
   นายวุฒิชัย วรชิน
   44.  ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
   นายชลอ เขียวฉลัว
   45.  ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
   นายประจวบ อินทรโชติ
   46.  สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
   นางสาวระวีวรรณ เลขนาวิน
   47.  รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
   นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
   48.  มัธยมวัดสิงห์
   นายสุพจน์ หล้าธรรม
   49.  ศึกษานารีวิทยา
   นายปรีชา ชูเชิด
   50.  ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
   นายชาย จันทร์งาม
   51.  พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
   นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
   52.  สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
   นายพิศณุ ศรีพล
   53.  บางปะกอกวิทยาคม
   นายโสภณ กมล
   54.  บางมดวิทยา สีสุขหวาดจวนอุปถัมป์
   นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
   55.  วัดพุทธบูชา
   นางบุสบง พรหมจันทร์
   56.  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
   นายสายัณห์ ต่ายหลี
   57.  แจงร้อนวิทยา
   นายเทพพร อาจเวทย์
   58.  วัดนวลนรดิศ
   นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
   59.  สตรีวัดอัปสรสวรรค์
   นางสิริกร สุกิน
   60.  จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
   นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์
   61.  วัดประดู่ในทรงธรรม
   นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
   62.  ไชยฉิมพลีวิทยาคม
   นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ
   63.  ปัญญาวรคุณ
   นายขวัญชัย ไกรธรรม
   64.  มัธยมวัดหนองแขม
   นายวันชัย ทองเกิด
   65.  วัดรางบัว
   นางสาวเยาวณี เสมา
   66.  ราชวินิตบางแคปานขำ
   นายธนะกุล ช้อนแก้ว
   67.  นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
   นายภูรี สุวรรณทัต
Untitled Document

[ กลับหน้าหลัก ]