กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน : ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
ที่
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
เปรียบเทียบ (แปลน-เกณฑ์)
ตามแปลน
เกณฑ์ มฐ.
จำนวน
%
1
 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
19
-19
-100.00   
2
 ศึกษานารีวิทยา
0
74
-74
-100.00   
3
 มัธยมวัดสิงห์
0
81
-81
-100.00   
4
 รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
0
84
-84
-100.00   
5
 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
0
19
-19
-100.00   
6
 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
0
21
-21
-100.00   
7
 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
0
48
-48
-100.00   
8
 มหรรณพาราม
0
29
-29
-100.00   
9
 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
0
74
-74
-100.00   
10
 โพธิสารพิทยากร
0
68
-68
-100.00   
11
 มัธยมวัดดาวคนอง
0
13
-13
-100.00   
12
 วัดอินทาราม
0
39
-39
-100.00   
13
 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
0
17
-17
-100.00   
14
 วัดราชโอรส
0
65
-65
-100.00   
15
 ศึกษานารี
0
80
-80
-100.00   
16
 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
0
25
-25
-100.00   
17
 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
0
11
-11
-100.00   
18
 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
0
70
-70
-100.00   
19
 ราชวินิตบางแคปานขำ
0
40
-40
-100.00   
20
 วัดรางบัว
0
15
-15
-100.00   
21
 มัธยมวัดหนองแขม
0
78
-78
-100.00   
22
 ปัญญาวรคุณ
0
49
-49
-100.00   
23
 ไชยฉิมพลีวิทยาคม
0
14
-14
-100.00   
24
 วัดประดู่ในทรงธรรม
0
15
-15
-100.00   
25
 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
0
47
-47
-100.00   
26
 สตรีวัดอัปสรสวรรค์
0
56
-56
-100.00   
27
 วัดนวลนรดิศ
0
59
-59
-100.00   
28
 แจงร้อนวิทยา
0
16
-16
-100.00   
29
 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
0
46
-46
-100.00   
30
 วัดพุทธบูชา
0
49
-49
-100.00   
31
 บางมดวิทยา สีสุขหวาดจวนอุปถัมป์
0
53
-53
-100.00   
32
 บางปะกอกวิทยาคม
0
72
-72
-100.00   
33
 มัธยมวัดนายโรง
0
28
-28
-100.00   
34
 วิมุตยารามพิทยากร
0
14
-14
-100.00   
35
 มัธยมวัดดุสิตาราม
0
29
-29
-100.00   
36
 วัดสระเกศ
0
7
-7
-100.00   
37
 วัดราชบพิธ
0
46
-46
-100.00   
38
 วัดราชาธิวาส
0
30
-30
-100.00   
39
 วัดบวรนิเวศ
0
8
-8
-100.00   
40
 วัดน้อยนพคุณ
0
18
-18
-100.00   
41
 ราชวินิต มัธยม
0
52
-52
-100.00   
42
 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
0
42
-42
-100.00   
43
 โยธินบูรณะ
0
83
-83
-100.00   
44
 มัธยมวัดเบญจมบพิตร
0
15
-15
-100.00   
45
 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
0
26
-26
-100.00   
46
 มักกะสันพิทยา
0
13
-13
-100.00   
47
 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0
51
-51
-100.00   
48
 เทพศิรินทร์
0
78
-78
-100.00   
49
 ไตรมิตรวิทยาลัย
0
28
-28
-100.00   
50
 วัดสังเวช
0
6
-6
-100.00   
51
 ศีลาจารพิพัฒน์
0
16
-16
-100.00   
52
 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
0
79
-79
-100.00   
53
 สตรีวัดระฆัง
0
46
-46
-100.00   
54
 วัดบวรมงคล
0
15
-15
-100.00   
55
 สุวรรณารามวิทยาคม
0
42
-42
-100.00   
56
 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
0
16
-16
-100.00   
57
 สวนอนันต์
0
8
-8
-100.00   
58
 ฤทธิณรงค์รอน
0
20
-20
-100.00   
59
 ชิโนรสวิทยาลัย
0
56
-56
-100.00   
60
 ทวีธาภิเศก
0
64
-64
-100.00   
61
 สันติราษฎร์วิทยาลัย
0
52
-52
-100.00   
62
 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
0
15
-15
-100.00   
63
 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
0
39
-39
-100.00   
64
 สามเสนวิทยาลัย
0
77
-77
-100.00   
65
 สวนกุหลาบวิทยาลัย
0
86
-86
-100.00   
66
 สตรีวิทยา
0
76
-76
-100.00   
67
 เตรียมอุดมศึกษา
0
109
-109
-100.00   
Untitled Document

[ กลับหน้าหลัก ]