กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน : ห้องเรียน
ที่
ชื่อโรงเรียน
ห้อง
เรียน
ตาม
แปลน
ห้องเรียน
ห้องพิเศษ
ควรมี
เปรียบเทียบ (แปลน-ควรมี)
จัดจริง
มฐ.
จัดจริง
มฐ.
จัดจริง
มฐ.
จัดจริง
มฐ.
1
 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
24
21
13
12
37
33
-37
-100.00 
-33
-100.00 
2
 มัธยมวัดสิงห์
0
75
82
28
29
103
111
-103
-100.00 
-111
-100.00 
3
 รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
0
72
86
27
29
99
115
-99
-100.00 
-115
-100.00 
4
 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
0
27
21
14
12
41
33
-41
-100.00 
-33
-100.00 
5
 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
0
29
23
15
13
44
36
-44
-100.00 
-36
-100.00 
6
 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
0
54
48
22
20
76
68
-76
-100.00 
-68
-100.00 
7
 มหรรณพาราม
0
36
30
16
15
52
45
-52
-100.00 
-45
-100.00 
8
 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
0
71
76
27
28
98
104
-98
-100.00 
-104
-100.00 
9
 โพธิสารพิทยากร
0
65
69
26
27
91
96
-91
-100.00 
-96
-100.00 
10
 มัธยมวัดดาวคนอง
0
18
15
11
10
29
25
-29
-100.00 
-25
-100.00 
11
 วัดอินทาราม
0
46
41
20
18
66
59
-66
-100.00 
-59
-100.00 
12
 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
0
31
19
15
12
46
31
-46
-100.00 
-31
-100.00 
13
 วัดราชโอรส
0
57
65
23
26
80
91
-80
-100.00 
-91
-100.00 
14
 ศึกษานารี
0
73
81
28
29
101
110
-101
-100.00 
-110
-100.00 
15
 มัธยมวัดนายโรง
0
36
30
16
15
52
45
-52
-100.00 
-45
-100.00 
16
 ศึกษานารีวิทยา
0
73
75
28
28
101
103
-101
-100.00 
-103
-100.00 
17
 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
0
28
25
14
14
42
39
-42
-100.00 
-39
-100.00 
18
 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
0
15
11
10
9
25
20
-25
-100.00 
-20
-100.00 
19
 ราชวินิตบางแคปานขำ
0
42
42
18
18
60
60
-60
-100.00 
-60
-100.00 
20
 วัดรางบัว
0
36
17
16
11
52
28
-52
-100.00 
-28
-100.00 
21
 มัธยมวัดหนองแขม
0
66
79
26
29
92
108
-92
-100.00 
-108
-100.00 
22
 ปัญญาวรคุณ
0
56
51
23
21
79
72
-79
-100.00 
-72
-100.00 
23
 ไชยฉิมพลีวิทยาคม
0
21
15
12
10
33
25
-33
-100.00 
-25
-100.00 
24
 วัดประดู่ในทรงธรรม
0
18
16
11
11
29
27
-29
-100.00 
-27
-100.00 
25
 สตรีวัดอัปสรสวรรค์
0
57
57
23
23
80
80
-80
-100.00 
-80
-100.00 
26
 วัดนวลนรดิศ
0
70
60
27
24
97
84
-97
-100.00 
-84
-100.00 
27
 แจงร้อนวิทยา
0
22
17
13
11
35
28
-35
-100.00 
-28
-100.00 
28
 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
0
50
46
21
20
71
66
-71
-100.00 
-66
-100.00 
29
 วัดพุทธบูชา
0
46
50
20
21
66
71
-66
-100.00 
-71
-100.00 
30
 บางมดวิทยา สีสุขหวาดจวนอุปถัมป์
0
51
54
21
22
72
76
-72
-100.00 
-76
-100.00 
31
 บางปะกอกวิทยาคม
0
64
74
25
28
89
102
-89
-100.00 
-102
-100.00 
32
 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
0
71
72
27
27
98
99
-98
-100.00 
-99
-100.00 
33
 วิมุตยารามพิทยากร
0
25
14
14
10
39
24
-39
-100.00 
-24
-100.00 
34
 มัธยมวัดดุสิตาราม
0
40
29
18
15
58
44
-58
-100.00 
-44
-100.00 
35
 วัดสระเกศ
0
13
8
10
7
23
15
-23
-100.00 
-15
-100.00 
36
 วัดราชบพิธ
0
54
46
22
20
76
66
-76
-100.00 
-66
-100.00 
37
 วัดราชาธิวาส
0
42
31
18
15
60
46
-60
-100.00 
-46
-100.00 
38
 วัดบวรนิเวศ
0
20
9
12
8
32
17
-32
-100.00 
-17
-100.00 
39
 วัดน้อยนพคุณ
0
27
19
14
12
41
31
-41
-100.00 
-31
-100.00 
40
 ราชวินิต มัธยม
0
53
53
22
22
75
75
-75
-100.00 
-75
-100.00 
41
 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
0
47
43
20
19
67
62
-67
-100.00 
-62
-100.00 
42
 โยธินบูรณะ
0
92
85
29
29
121
114
-121
-100.00 
-114
-100.00 
43
 มัธยมวัดเบญจมบพิตร
0
21
17
12
11
33
28
-33
-100.00 
-28
-100.00 
44
 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
0
48
27
20
14
68
41
-68
-100.00 
-41
-100.00 
45
 มักกะสันพิทยา
0
20
13
12
10
32
23
-32
-100.00 
-23
-100.00 
46
 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0
48
51
20
21
68
72
-68
-100.00 
-72
-100.00 
47
 เทพศิรินทร์
0
66
79
26
29
92
108
-92
-100.00 
-108
-100.00 
48
 ไตรมิตรวิทยาลัย
0
37
30
17
15
54
45
-54
-100.00 
-45
-100.00 
49
 วัดสังเวช
0
15
6
10
6
25
12
-25
-100.00 
-12
-100.00 
50
 ศีลาจารพิพัฒน์
0
38
18
17
11
55
29
-55
-100.00 
-29
-100.00 
51
 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
0
72
80
27
29
99
109
-99
-100.00 
-109
-100.00 
52
 สตรีวัดระฆัง
0
48
46
20
20
68
66
-68
-100.00 
-66
-100.00 
53
 วัดบวรมงคล
0
24
17
13
11
37
28
-37
-100.00 
-28
-100.00 
54
 สุวรรณารามวิทยาคม
0
48
43
20
19
68
62
-68
-100.00 
-62
-100.00 
55
 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
0
18
16
11
11
29
27
-29
-100.00 
-27
-100.00 
56
 สวนอนันต์
0
16
9
11
8
27
17
-27
-100.00 
-17
-100.00 
57
 ฤทธิณรงค์รอน
0
28
20
14
12
42
32
-42
-100.00 
-32
-100.00 
58
 ชิโนรสวิทยาลัย
0
66
57
26
23
92
80
-92
-100.00 
-80
-100.00 
59
 ทวีธาภิเศก
0
60
65
24
26
84
91
-84
-100.00 
-91
-100.00 
60
 สันติราษฎร์วิทยาลัย
0
58
53
24
22
82
75
-82
-100.00 
-75
-100.00 
61
 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
0
24
17
13
11
37
28
-37
-100.00 
-28
-100.00 
62
 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
0
48
41
20
18
68
59
-68
-100.00 
-59
-100.00 
63
 สามเสนวิทยาลัย
0
81
77
29
29
110
106
-110
-100.00 
-106
-100.00 
64
 สวนกุหลาบวิทยาลัย
0
78
87
29
29
107
116
-107
-100.00 
-116
-100.00 
65
 สตรีวิทยา
0
78
76
29
28
107
104
-107
-100.00 
-104
-100.00 
66
 เตรียมอุดมศึกษา
0
105
110
29
29
134
139
-134
-100.00 
-139
-100.00 
67
 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
18
51
46
21
20
72
66
-54
-75.00 
-48
-72.73 
Untitled Document

[ กลับหน้าหลัก ]