ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
               ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
               แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.1
               แผนปฎิบัติการประจำปี สพม.1
               แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 15 ปี
[ ปีการศึกษา 2558 ]
               การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
               ประมาณการราคาวัสดุ/ค่าแรง
 
 
               ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
               ข้อมูลพื้นฐานห้องเรียน/นักเรียน
               เอกสารข้อมูล 10 มิ.ย.
               ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร
               ข้อมูลพื้นฐานสิ่งก่อสร้าง
               ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ผลการเรียนเฉลี่ย O-NET [ ทั้งหมด | รายโรงเรียน ]
การประเมินคุณภาพภายนอก [ ทั้งหมด | รายโรงเรียน ]
               สารสนเทศ
อัตราส่วนนักเรียนต่อ [ ห้องเรียน | ครู | คอมพิวเตอร์ ]
เปรียบเทียบแผนชั้นเรียนเต็มรูปกับจัดจริง
               ความต้องการจำเป็นพื้นฐาน
[ ห้องเรียน | ส้วม | คอมพิวเตอร์ ]
 
 
           
[ Admin | Close Window ]